2023

Żyjemy dziś w czasach prymatu pragmatyzmu i operatywnego myślenia. W rezultacie zaistniałych zmian cywilizacyjnych technologie coraz skuteczniej wypierają człowieka. Na planie czysto jednostkowym ulega również zachwianiu równowaga pomiędzy tym, co znaczy tylko być a tym, co dotyka sfery mieć. Z tego też powodu kultura humanistyczna i jej narzędzia do opisywania oraz interpretowania rzeczywistości okazują się dzisiaj tym bardziej nam potrzebne. Edukacja artystyczna społeczeństwa, a zwłaszcza szczególne jej nakierowanie na dzieci oraz młodzież powinna mieć kluczowe znaczenie z punktu widzenia przyszłości zarówno kultury jak i człowieka.

Najważniejszym zadaniem edukacji artystycznej jest otwarcie pola percepcji i recepcji, a w konsekwencji także przygotowanie młodych ludzi do optymalnego dla ich możliwości odbioru sztuki współczesnej. Z jednej więc strony chodzi tutaj o przekazanie narzędzi i dyskretne podniesienie kwalifikacji do stworzenia własnej interpretacji dzieła sztuki, z drugiej zaś – o wyuczenie umiejętności wyrażania własnych odczuć i doznań w sposób werbalny lub za pomocą aktywności twórczej.

Cel tak rozumianej edukacji, która kładzie nacisk na przygotowanie świadomego, aktywnego odbiorcy dawnej i nowej sztuki, jest – w istocie – przełożeniem na język praktyczny dość już dzisiaj obiegowego, hasła Josepha Beuysa –„każdy jest artystą”. Program edukacyjny powinien bowiem ułatwiać odkrywanie siebie jako jednostki twórczej, pozytywnie wpływać na rozwój osobowości, wrażliwości, empatii i tolerancji, a jednocześnie wspierać kreatywne funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie.

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku od wielu lat z powodzeniem realizuje tak pojmowany program edukacyjny. Jedną z najpopularniejszych form wykorzystywanych na tym obszarze aktywności są lekcje o sztuce, warsztaty artystyczne, spotkania autorskie oraz odczyty. Taką też formułę przyjął realizowany od wielu lat z powodzeniem program edukacyjny.

Prowadzone zajęcia warsztatowe mają charakter interdyscyplinarny i dają wiele możliwości poznawania oraz odbioru sztuki poprzez bezpośredni udział w samym procesie tworzenia. Dzięki obranej metodologii oraz wieloaspektowemu pokazaniu relacji pomiędzy sztuką, a człowiekiem warsztaty umożliwiają wyzwolenie w uczestnikach otwartej i poszukującej postawy wobec otaczającego świata. Forma warsztatów artystycznych jest najlepszą formą poznawczą. Zarówno warsztaty jak i lekcje o sztuce prowadzone cyklicznie przy okazji zmiany wystaw są przystosowane do lepszego zrozumienia aktualnych wystaw w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej.

W ramach programu kontynuowane będą również cykliczne spotkania z mieszkańcami Ustki i Słupska pt. „Historyczne czwartki”, jak również warsztaty rodzinne czy „Podwórko sztuki” dla dzieci narażonych na wykluczenie społeczne.

W Centrum Aktywności Twórczej w Ustce program działalności edukacyjnej wzbogacony jest o dwie pracownie: rzeźby i ceramiki oraz fotograficzno–filmową. Zachowując formę warsztatową działań, pracownie skupiają w swoich przestrzeniach młodzież i dorosłych uczestników. Cykliczne zajęcia w grupach zachowują podziały na grupy mniej lub bardziej zaawansowanych twórczo, a nie na podziały wiekowe.

Od 2021 roku Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Galerii Kameralnej w Słupsku rozpoczęła działalność pracowni sitodruku. Podobnie jak w przypadku pracowni działających przy CAT w Ustce, jej uczestnikami jest młodzież, dorośli i seniorzy.

 

PRACOWNIA SITODRUKU w Galerii Kameralnej 

Pracownia sitodruku oferuje szeroki wachlarz możliwości w zakresie grafiki, ilustracji czy projektowania użytkowego. Sitodruk jest tradycyjna formą grafiki zwana serigrafią, w której formą drukową jest szablon nałożony na drobną siatkę, gdzie po przetłoczeniu farby przez matrycę powstaje grafika, którą można powielać na płaskich powierzchniach typu papier czy tkanina. Pracownia jest przestrzenią dla osób, które interesują się rozwojem artystycznym i chcą poznać technikę sitodruku. 

PRACOWNIA FOTOGRAFICZNO – FILMOWA

Celem zajęć w Pracowni Fotograficzno – Filmowej jest nauka tworzenia opowiadania obrazem. Spotkania odbywają się zarówno w formie teoretycznej jak i praktycznej od poznania podstaw pojęciowych po realizację własnych etiud filmowych i montaż. Każdy uczestnik warsztatów traktowany jest w sposób indywidualny, ze względu na różnice wynikające z doświadczenia, zasobu wiedzy na temat tworzenia filmów oraz oczekiwań wobec spotkań w Pracowni.

PRACOWNIA RZEŹBY I CERAMIKI

Działalność warsztatowa Pracowni Rzeźby i Ceramiki obejmuje szeroki zakres prac w masach ceramicznych (glina plastyczna, porcelana, masy lejne). Zajęcia ukierunkowane są między innymi na ręczne budowanie unikatowych form użytkowych i dekoracyjnych, studium rzeźbiarskie, rzeźbę ceramiczną, tworzenie gipsowych form do odlewania masy lejnej, metody zdobienia. Celem działalności pracowni jest edukacja specjalistyczna, umożliwianie realizacji pasji, poszerzanie świadomości w zakresie designu i sztuki. Pracownia proponuje warsztaty rozwijające wrażliwość, wyobraźnię, umiejętności manualne i warsztatowe, poznanie sztuki współczesnej, ergonomii form użytkowych, estetyki. Zajęciom praktycznym towarzyszą konsultacje na temat realizowanego projektu, wsparcie odnośnie poszukiwań rozwiązań problemów związanych z podejmowanym tematem.

ARTIST – IN – RESIDENCE

Realizacja projektów artystów rezydentów w Ustce, stwarza społeczności lokalnej okazję do konfrontacji ze sztuką i artystami z różnych kręgów kulturowych. Intencją galerii jest pogłębianie współpracy z mieszkańcami, dlatego preferowane są projekty angażujące lokalną społeczność w proces tworzenia z artystami z różnych, często bardzo odmiennych kręgów kulturowych .

 

POCIĄG DO KULTURY 

To plebiscyt o charakterze konkursowym skierowany do wszystkich placówek oświaty na terenie Słupska i Ustki. Plebiscyt organizowany jest od 2013 roku, podczas kolejno następujących po sobie edycji wybierane są corocznie 4 placówki w czterech kategoriach wiekowych (I – przedszkole, II – szkoła podstawowa oraz III – szkoła średnia oraz IV – uczelnia wyższa w tym Uniwersytet III Wieku). Zwycięstwo rozpatrywane jest na podstawie gromadzonej przez cały rok szkolny punktacji, która przyznawana jest za uczestnictwo w poszczególnych formach wystawienniczo-edukacyjnych. Punktacji podlega uczestnictwo zarówno grup zorganizowanych, jak i poszczególnych uczniów. Wraz z zakończeniem i oficjalnym podsumowaniem każdej edycji zwycięzcom przyznawane są statuetki przejściowe oraz miano „Maszynisty kultury”.

PLAN POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH (STACJONARNYCH) / 2023 

 

Forma edukacyjna

OPIS

Grupa odbiorców Częstotliwość Miejsce

„POCIĄG DO KULTURY” 

Plebiscyt mający na celu zwiększenie zainteresowania sztuką najnowszą jak również zwiększenie frekwencji na samych wernisażach oraz we wszystkich formach edukacyjnych i wystawienniczych.  Przedszkola, szkoły podstawowe,  szkoły średnie  i uczelnie wyższe, przez cały rok szkolny  Galeria Kameralna /  Baszta Czarownic / Centrum Aktywności Twórczej

LEKCJE O SZTUCE / ZABAWY ARTYSTYCZNE 

Lekcje przygotowywane są do każdej wystawy, rozwijają jej poszczególne wątki i problemy, pomagają w przełamywaniu stereotypowego myślenia o sztuce współczesnej i ułatwiają z nią kontakt. Odbiorców lekcji pragniemy nie tylko zapoznać z aktualnymi wystawami, ale także pobudzić ich wyobraźnię i zainspirować do własnej aktywności twórczej. Niezbędne materiały zapewnia galeria. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Natomiast obowiązują bilety wstępu do galerii zgodnie z aktualnym cennikiem.

Zabawy artystyczne to zajęcia przeznaczone do najmłodszych grup odbiorców o różnorodnej tematyce, podczas których dzieci mogą twórczo spędzić czas, rozwijać swoją wyobraźnię i sprawność manualną oraz kształtować wrażliwość artystyczną. Aktywny udział w zajęciach poprzez zabawę sprawia, że mali odbiorcy sztuki oswajają się z nowym miejscem, jakim jest galeria i dziełami, jakie można w niej oglądać. Niezbędne materiały zapewnia galeria. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Natomiast obowiązują bilety wstępu do galerii zgodnie z aktualnym cennikiem.

Grupy zorganizowane (od przedszkoli po szkoły średnie) 

Przez cały rok szkolny 

Galeria Kameralna / Baszta Czarownic / Centrum Aktywności Twórczej 

PODWÓRKO SZTUKI 

Podczas zajęć młodzi uczestnicy mają okazję do poznania różnych technik, mediów i narzędzi wykorzystywanych w sztuce współczesnej. Forma warsztatów opiera się na naturalnej potrzebie dzieci wyrażania siebie poprzez w własną aktywność twórczą. Tematykę poszczególnych spotkań dyktuje otaczająca rzeczywistość. Na warsztatach poruszane są tematy uniwersalne, bliskie każdemu człowiekowi – temu małemu, ale także dorosłemu. Dajemy możliwość spojrzenia „oczami dziecka” i wypowiedzenia się na różne zagadnienia, tematy i problemy. Forma warsztatów skłania do własnej, niczym nieograniczonej aktywności, daje możliwość wyrażania siebie.

Przy okazji warsztatów dzieci zapoznają się z zagadnieniami z zakresu sztuk plastycznych, fotografii, filmu czy literatury. Warsztaty przybliżają dzieciom twórczość i sylwetki najbardziej znanych i cenionych współczesnych artystów. Młodych uczestników uczymy spędzać wolny czas w sposób twórczy i kreatywny.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Każda ostatnia sobota miesiąca 11.00 – 13.00 /  przez cały rok szkolny 

Dzieci w wieku
8-13 lat
 

Galeria Kameralna

CYKL WARSZTATÓW RODZINNYCH

Integracyjne
zajęcia
artystyczne z
uwzględnieniem uczestników
ze spektrum 
autyzmu

Cykl warsztatów nawiązujący do twórczości prowadzącej warsztaty artystki będzie skierowany do rodzin z dziećmi z uwzględnieniem uczestniczek i uczestników ze spektrum autyzmu. Będzie polegał na pracy z materią malarską, rysunkową i fotograficzną oraz na przekształceniu jej do nowych form. Podczas spotkań uczestnicy wykonają własne obiekty sztuki przetwarzając już istniejące obrazy, rysunki i fotografie, ale również odpady wtórne. Zostaną wprowadzone idee recyclingu lub upcyclingu oraz nowe metody pracy z materią powstałe bezpośrednio podczas warsztatów. Uczestnicy będą dzielili się swoimi spostrzeżeniami i pomysłami dotyczącymi twórczości przy użyciu materii recyclingowej. Planowane działania podczas warsztatów: papierowa wiklina, kolaże fotograficzne, wycinanki, wydzieranki, wyplatanie obrazów z recyclingowych sznurków, papier czerpany, itp.

Udział w warsztatach jest odpłatny – koszt 10 zł / 1 os.

Cyklicznie
1 spotkanie w miesiącu
Soboty lub niedziele,
12:00 – 14:00 Seniorzy, rodziny z dziećmi, uczniowie w wieku 10-12 lat
Centrum Aktywności Twórczej

UPCYKLINGOWE 
SPOTKANIA

cykl spotkań i 
warsztatów 
dedykowanych
seniorkom

Podczas warsztatów dedykowanych seniorkom spotkamy się w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce i usiądziemy przy wspólnym stole. Prowadząca warsztaty zaprosi do wspólnej pracy przy tworzeniu upcyklingowych obiektów i do rozmowy. Zaprezentuje swoją metodę pracy polegającą na tworzeniu obiektów sztuki z już istniejących obrazów, rysunków, makulatury i zachęci uczestniczki do podobnych działań. Będzie można wykonać własne dzieła sztuki poprzez niszczenie i rekonstruowanie. Cięcie, sklejanie, układanie lub wyplatanie doprowadzą do powstania nowych form. Jest to sposób na tworzenie obiektów z odpadów wtórnych przewyższających pierwotną wartość użytych materiałów.
Udział w warsztatach jest odpłatny – koszt 10 zł / 1 os.
Cyklicznie
2 spotkania w miesiącu
Wtorki,
11:00 – 14:00 Seniorki 50+
Centrum Aktywności Twórcze

HISTORYCZNE CZWARTKI

Historyczne czwartki to spotkania dla wszystkich, których interesuje historia, ludzie, wydarzenia, obiekty, przedmioty i miejsca związane z miastem. To spotkania otwarte, na które może przyjść każdy i na które każdy może przynieść pamiątki i inne przedmioty z przeszłości, znajdowane na strychach, w szafach i innych, czasami niespodziewanych miejscach. Za każdym nawet banalnym przedmiotem, może kryć się niebanalna historia. Często uczestnicy sami moderują kolejne spotkania ,odnajdując na strychach i w rodzinnych albumach, a następnie przynosząc te artefakty, nadając im tym samym tzw. „drugie życie”. Każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 17.00 w Słupsku, przez cały rok szkolny 

Każdy ostatni czwartek miesiąca w Ustce o godz. 18.00, przez cały rok szkolny

Młodzież, dorośli, seniorzy

Baszta Czarownic /Galeria Kameralna 

Centrum Aktywności Twórczej

PANELE DYSKUSYJNE Z ARTYSTAMI TOWARZYSZĄCE OTWARCIOM NOWYCH WYSTAW

Spotkania oparte są na dyskusji pomiędzy odbiorcą – artystą – kuratorem.
Spotkania pozwalają przybliżyć prezentowaną wystawę.
Czwartki bezpośrednio po otwarciu nowych wystaw. 

Młodzież, dorośli, seniorzy

Centrum Aktywności Twórczej

EDUKACJA Z ARTYSTAMI REZYDENTAMI

Warsztaty artystyczne, spotkania, autoprezentacje przeprowadzane przez artystów rezydentów ze społecznością lokalną Forma warsztatów i grupa wiekowa i ilość uczestników ustalana indywidualnie z artystami. Centrum Aktywności Twórczej / okazjonalnie galerie w Słupsku

SZTUKA NA ULICY

Działania wychodzące poza mury galerii, skierowane do szerokiego grona odbiorców zarówno mieszkańców jak i turystów. Działania swoim charakterem wpisują się w tzn. sztukę społecznie zaangażowaną  i zachęcają do swobodnego oraz kreatywnego wyrażania własnych myśli i poglądów.  

W ramach projektu realizowane są działania galerii, również z udziałem zapraszanych artystów.

Społeczność lokalna, turyści 

Lipiec, sierpień 

Ustka, Słupsk 

NOC MUZEÓW 

– warsztaty rodzinne,
– wystawa pracowni CAT, 
– udostępnienie ogólnie niedostępnych pomieszczeń takich jak piwnice – miejsca więzienia kobiet, posądzonych o czary,
– wystawa „Czarownic” w piwnicy Baszty Czarownic,
Centrum Aktywności Twórczej – przewiduje realizację programu otwartych działań dla społeczności lokalnej, otwarcie pracowni CAT. Możliwość zwiedzenia aktualnych wystaw w salonach wystawienniczych BGSW w Słupsku i Ustce,
– warsztaty z rezydentami
– działania w przestrzeni publicznej 
Maj 2023 

(dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie) 

Galeria Kameralna, Baszta Czarownic, Centrum Aktywności Twórczej 

DZIEŃ DZIECKA 

Warsztaty dla dzieci lub rodzin z dziećmi w formie kreatywnych zabaw artystycznych.  1 czerwca 2022 Baszta Czarownic / Galeria Kameralna / Centrum Aktywności Twórczej 

DZIAŁALNOŚĆ PRACOWNI SITODRUKU W GALERII KAMERALNEJ

Pracownia sitodruku skoncentrowana jest na wykorzystaniu technologii stosowanej do druku na płaskich powierzchniach. Począwszy od wykonania projektu graficznego, po efekt końcowy w postaci nadruku na papierze bądź materiałach tekstylnych. Celem zajęć jest zaznajomienie uczestników z tą techniką, która polega na wykorzystaniu formy drukowej w postaci szablonu z nałożoną na niego drobną siatką. Odbicie stworzone poprzez użycie sitodruku jest wykonywane przez przetłaczanie farby przez matrycę. Zajęcia odbywają się w grupach w zależności od wieku odbiorców.

GRUPA I ZAAWANSOWANA – SITODRUK UŻYTKOWY

Zajęcia są skierowane dla młodzieży i osób dorosłych, którzy są zainteresowani sitodrukiem pod względem użytkowym. Celem zajęć jest przybliżenie procesów projektowania oraz rozwijanie pomysłów uczestników od fazy początkowej po końcową. Spotkania mają na celu pokazania zainteresowanym możliwości zastosowań sitodruku w dziedzinie designu i kontynuowanie nabytych umiejętności w ich dalszych projektach.
Udział w zajęciach pracowni jest odpłatny / 60 zł na miesiąc
Raz w tygodniu, przez cały rok szkolny
Wtorki,
16:00 – 19:00 Młodzież, dorośl
Galeria Kameralna

GRUPA II POCZĄTKUJĄCA –
SITODRUK EKSPERYMENTALNY

Zajęcia mają na celu rozwinięcie umiejętności z dziedziny sitodruku poprzez eksperymentalne podejście do używanych materiałów oraz intuicyjne odkrywanie nowych możliwości związanych z tą dziedziną grafiki. Uczestnicy będą mieli możliwość odkrywania nowych pomysłów poprzez zagłębianie się różnych twórczych dziedzinach jak np. fotografia, ilustracja czy tkanina artystyczna. Intuicyjne podejście do pracy pomoże uczestnikom rozwinąć swoje techniczne umiejętności w dziedzinie sitodruku oraz poszerzyć swoją wrażliwość w dziedzinie projektowania oraz sztuki współczesnej.
Udział w zajęciach pracowni jest odpłatny / 60 zł na miesiąc
Raz w tygodniu , przez cały rok szkolny

Czwartki
11:00 – 14:00 seniorzy

Galeria Kameralna

GRUPA III
ZAJĘCIA DLA SENIORÓW

 

Zajęcia pomogą uczestnikom poszerzyć swoje manualne umiejętności poprzez kreatywne podejście do przygotowywania projektów pod sitodruk. Celem spotkań jest rozwinięcie technicznych oraz manualnych umiejętności w dziedzinie sitodruku oraz poszerzenia wiedzy w zastosowaniu tej techniki na płaszczyźnie sztuki współczesnej i projektowania.

Udział w zajęciach pracowni jest odpłatny / 60 zł na miesiąc

Raz w tygodniu, przez cały rok szkolny /

młodzież, dorośli

Galeria Kameralna

ART STORE CAT / USTKA

Działalność pracowni sitodruku polegająca na wykonaniu produktów do sprzedaży w CAT Ustka z autorskimi projektami, ręcznie wykonanymi, dostępnymi w limitowanych edycjach. Okazjonalnie w ramach potrzeb z koniecznością przygotowania kolejnych produktów Galeria Kameralna

DZIAŁALNOŚĆ PRACOWNI FOTOGRAFICZNO-FILMOWEJ W CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ

Zajęcia w Pracowni skierowane są do osób, których fascynuje każdy rodzaj rejestracji i tworzenia obrazu- fotografia, film, podcast, collage, animacja, gif itd. Zajęcia odbywają się w kilku grupach w zależności od zainteresowania i stopnia zaawansowania. Spotkania odbywają się w trzech grupach.

GRUPA I

Zajęcia skierowane są do młodzieży i osób dorosłych. Mają one na celu przybliżenie uczestnikom współczesnych technik rejestracji i obróbki obrazu oraz jego miejsca w sztuce współczesnej. Zajęcia mają charakter dwupłaszczyznowy: teoretyczny, podczas których prowadzący prezentuje zasady pracy z aparatem i kamerą oraz praktyczny, gdy słuchacze sami realizują własne tematy indywidualnie lub w grupach.

Udział w zajęciach pracowni jest odpłatny /
50 zł na miesiąc

Raz w tygodniu , przez cały rok szkolny Młodzież, dorośli
Środy, 16:30
Centrum Aktywności Twórczej

GRUPA II ZAJĘCIA
Z FOTOGRAFII ANALOGOWE

Pracownia jest miejscem gdzie bardziej doświadczeni fotografowie mogą sobie przypomnieć tradycyjną technikę wykonywania zdjęć, a młodsi zyskują nowe narzędzie artystycznej wypowiedzi. W cyfrowym świecie fotografia srebrowa staje się coraz bardziej popularna. Wielu artystów uprawiających sztukę współczesną korzysta z tej techniki, a w trakcie tych zajęć poznasz jej tajniki.

Udział w zajęciach pracowni jest odpłatny /
50 zł na miesiąc

Raz w tygodniu, przez cały rok szkolny Młodzież, dorośli Czwartki, 16:30 Centrum Aktywności Twórczej

GRUPA III ZAJĘCIA FOTOGRAFICZNO-FILMOWE DLA SENIORÓW

Zajęcia mają na celu przybliżenie współczesnych technik rejestracji i obróbki obrazu oraz nauczenie wyrażania swoich emocji za pomocą fotografii i filmu. Zajęcia mają charakter dwupłaszczyznowy: teoretyczny, podczas których prowadzący prezentuje zasady pracy z aparatem i kamerą oraz praktyczny, gdy słuchacze sami realizują tematy indywidualnie lub w zespole.

Udział w zajęciach pracowni jest odpłatny /
50 zł na miesiąc

Raz w tygodniu przez cały rok szkolny Dorośli i seniorzy Środy, 12:0 Centrum Aktywności Twórczej

DZIAŁALNOŚĆ PRACOWNI RZEŹBY I CERAMIKI

RZEŹBA CERAMICZNA / UNIKAT CERAMICZNY

Zajęcia skierowane są do młodzieży i osób dorosłych, kandydatów do szkół i uczelni artystycznych, osób zainteresowanych sztuką niefiguratywną, rzeźbą ceramiczną czy sztuką użytkową. Tematyka warsztatów skoncentrowana jest wokół wytwarzania przedmiotów ceramicznych wpisujących się w termin ceramiki artystycznej i rzeźby. Uczestnicy zajęć poza rozwijaniem swoich umiejętności interpretacji podejmowanych tematów poprzez realizację koncepcji artystycznych mają okazję poznawać warsztat ceramiczny, m.in. metody ręcznego wytwarzania przedmiotów oraz możliwości ich zdobienia.

Udział w zajęciach pracowni jest odpłatny /
50 zł na miesiąc

raz w tygodniu
w godzinach popołudniowych (czas trwania ok. 4 godziny).

Wtorki,
16:00 – 20:00 Młodzież, dorośl

Centrum Aktywności Twórczej

PRAKTYKA KOŁA GARNCARSKIEGO

Zajęcia skierowane są do dzieci, młodzieży i osób dorosłych, kandydatów do szkół i uczelni artystycznych, osób zainteresowanych praktyką koła garncarskiego, działaniami manualnymi lub poszukujących aktywności relaksujących związanych z dziedzinami artystycznymi czy pracą rąk.  Podczas warsztatów uczestnicy mogę poszerzać swoje umiejętności toczenia na kole garncarskim w wyniku regularnych praktyk. Taka forma zajęciowa nie jest ukierunkowana jedynie na efekt w postaci zrealizowanego obiektu, a również na odprężający wpływ przesuwającej się pod palcami gliny. Zajęcia są alternatywą dla osób zainteresowanych praktyką twórczą, jednak nieposiadających wystarczającej dyspozycyjności, aby korzystać z zajęć kilkugodzinnych.

Udział w zajęciach jest odpłatny / 1 godzina toczenia 50 zł / miesiąc

raz w tygodniu (czwartki), czas trwania ok. 1 godz.

Dzieci, młodzież, dorośli

Centrum Aktywności Twórczej

CERAMIKA UŻYTKOWA

 

 

Zajęcia skierowane są do młodzieży i osób dorosłych zainteresowanych wzornictwem i dziedzinami pokrewnymi jak architektura wnętrz itp, ceramiką unikatową i użytkową, działaniami manualnymi. Zajęcia ukierunkowane na świadome projektowanie obiektów ceramiki użytkowej oraz ich wykonywanie metodami ręcznego budowania, lub poprzez odlewanie do form gipsowych. Celem spotkań jest przybliżenie, a następne doskonalenie technik tworzenia obiektu oraz jego dekoracji, a przede wszystkim zwrócenie uwagi na drogę powstawania przedmiotu, począwszy od inspiracji po końcową formę dzięki realizacji zadań.

Udział w zajęciach pracowni jest odpłatny / 50 zł na miesiąc

raz w tygodniu w godzinach popołudniowych (czas trwania ok. 4 godziny)

środy,
16:00 – 20:00 Młodzież, dorośli

Centrum Aktywności Twórczej

TECHNIKA I TOŻSAMOŚĆ TWÓRCZA

Forma wykładów/prezentacji specjalistycznych poruszających tematy związane z technikami ceramicznymi, jej technologią, oraz sztuką – szczególnie działaniami rzeźbiarskimi i ceramiką. Celem spotkań jest zgłębianie skomplikowanych zagadnień dotyczących ceramiki. Słuchacze maja okazję zdobyć specjalistyczną wiedzę popartą przykładami i prezentacją. Istotną częścią spotkań i prezentacji jest zwrócenie uwagi na rolę autora i jego udział w procesie twórczym oraz osobowość twórczą. Spotkania skierowane do wszystkich zainteresowanych bez ograniczeń. Cyklicznie kilka razy w ciągu cyklu kształcenia. Głównie uczestnicy spotkań Pracowni Rz&C Centrum Aktywności Twórczej