PROGRAM EDUKACYJNY
BAŁTYCKIEJ GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
NA 2024 ROK

Najważniejszym zadaniem edukacji artystycznej jest otwarcie pola percepcji i recepcji, a w konsekwencji także przygotowanie młodych ludzi do optymalnego dla ich możliwości odbioru sztuki współczesnej. Z jednej więc strony chodzi tutaj o przekazanie narzędzi i dyskretne podniesienie kwalifikacji do stworzenia własnej interpretacji dzieła sztuki, z drugiej zaś – o wyuczenie umiejętności wyrażania własnych odczuć i doznań w sposób werbalny lub za pomocą aktywności twórczej.

Cel tak rozumianej edukacji, która kładzie nacisk na przygotowanie świadomego, aktywnego odbiorcy dawnej i nowej sztuki, jest – w istocie – przełożeniem na język praktyczny dość już dzisiaj obiegowego, hasła Josepha Beuysa –„każdy jest artystą”. Program edukacyjny powinien bowiem ułatwiać odkrywanie siebie jako jednostki twórczej, pozytywnie wpływać na rozwój osobowości, wrażliwości, empatii i tolerancji, a jednocześnie wspierać kreatywne funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie.

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku od wielu lat z powodzeniem realizuje tak pojmowany program edukacyjny. Jedną z najpopularniejszych form wykorzystywanych na tym obszarze aktywności są lekcje o sztuce, warsztaty artystyczne oraz spotkania autorskie. Taką też formułę przyjął realizowany od wielu lat z powodzeniem program edukacyjny.

Prowadzone zajęcia warsztatowe mają charakter interdyscyplinarny i dają wiele możliwości poznawania oraz odbioru sztuki poprzez bezpośredni udział w samym procesie tworzenia. Dzięki obranej metodologii oraz wieloaspektowemu pokazaniu relacji pomiędzy sztuką, a człowiekiem warsztaty umożliwiają wyzwolenie w uczestnikach otwartej i poszukującej postawy wobec otaczającego świata. Forma warsztatów artystycznych jest najlepszą formą poznawczą. Zarówno warsztaty jak i lekcje o sztuce prowadzone cyklicznie przy okazji zmiany wystaw są przystosowane do lepszego zrozumienia aktualnych wystaw w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej.

W ramach programu kontynuowane będą również cykliczne spotkania z mieszkańcami Ustki i Słupska pt. „Historyczne czwartki”, jak również warsztaty rodzinne czy „Podwórko sztuki” dla dzieci narażonych na wykluczenie społeczne.

W Centrum Aktywności Twórczej w Ustce program działalności edukacyjnej wzbogacony jest o dwie pracownie: rzeźby i ceramiki oraz fotograficzno–filmową. Zachowując formę warsztatową działań, pracownie skupiają w swoich przestrzeniach młodzież i dorosłych uczestników. Cykliczne zajęcia w grupach zachowują podziały na grupy mniej lub bardziej zaawansowanych twórczo, a nie na podziały wiekowe. Od 2021 roku Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Galerii Kameralnej w Słupsku prowadzi także działalność pracowni sitodruku. Podobnie jak w przypadku pracowni działających przy CAT w Ustce, jej uczestnikami jest młodzież, dorośli i seniorzy.

PRACOWNIA SITODRUKU
w Galerii Kameralnej

Pracownia sitodruku oferuje szeroki wachlarz możliwości w zakresie grafiki, ilustracji czy projektowania użytkowego. Sitodruk jest tradycyjna formą grafiki zwana serigrafią, w której formą drukową jest szablon nałożony na drobną siatkę, gdzie po przetłoczeniu farby przez matrycę powstaje grafika, którą można powielać na płaskich powierzchniach typu papier czy tkanina. Pracownia jest przestrzenią dla osób, które interesują się rozwojem artystycznym i chcą poznać technikę sitodruku.

PRACOWNIA
FOTOGRAFICZNO-FILMOWA
w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce

Celem zajęć w Pracowni fotograficzno-filmowej jest nauka tworzenia opowiadania obrazem. Spotkania odbywają się zarówno w formie teoretycznej jak i praktycznej od poznania podstaw pojęciowych po realizację własnych etiud filmowych i montaż. Każdy uczestnik warsztatów traktowany jest w sposób

indywidualny, ze względu na różnice wynikające z doświadczenia, zasobu wiedzy na temat tworzenia filmów oraz oczekiwań wobec spotkań w Pracowni filmu i fotografii.

PRACOWNIA RZEŹBY I CERAMIKI
w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce

Działalność warsztatowa Pracowni rzeźby i ceramiki obejmuje szeroki zakres prac w masach ceramicznych (glina plastyczna, porcelana, masy lejne). Zajęcia ukierunkowane są między innymi na ręczne budowanie unikatowych form użytkowych i dekoracyjnych, studium rzeźbiarskie, rzeźbę ceramiczną, tworzenie gipsowych form do odlewania masy lejnej, metody zdobienia. Celem działalności pracowni jest edukacja specjalistyczna, umożliwianie realizacji pasji, poszerzanie świadomości w zakresie designu i sztuki. Pracownia proponuje warsztaty rozwijające wrażliwość, wyobraźnię, umiejętności manualne i warsztatowe, poznanie sztuki współczesnej, ergonomii form użytkowych, estetyki. Zajęciom praktycznym towarzyszą konsultacje na temat realizowanego projektu, wsparcie odnośnie poszukiwań rozwiązań problemów związanych z podejmowanym tematem.

Artist-in-residence

Realizacja projektów artystów rezydentów w Ustce i towarzyszących im warsztatów, stwarza społeczności lokalnej okazję do konfrontacji ze sztuką i artystami z różnych kręgów kulturowych. Intencją galerii jest pogłębianie współpracy z mieszkańcami, dlatego preferowane są projekty angażujące lokalną społeczność w proces tworzenia z artystami z różnych, często bardzo odmiennych kręgów kulturowych.

"Pociąg do kultury"

To plebiscyt o charakterze konkursowym skierowany do wszystkich publicznych i niepublicznych placówek oświaty na terenie Słupska i Ustki. Plebiscyt organizowany jest od 2013 roku, podczas kolejno następujących po sobie edycji wybierane są corocznie trzy placówki w trzech kategoriach (I – przedszkole, II – szkoła podstawowa oraz III – szkoła ponadpodstawowa / uczelnia). Zwycięstwo rozpatrywane jest na podstawie gromadzonej przez cały rok szkolny punktacji, która przyznawana jest za uczestnictwo w poszczególnych formach wystawienniczo-edukacyjnych BGSW. Punktacji podlega udział zarówno grup zorganizowanych, jak i poszczególnych uczniów. Wraz z zakończeniem i oficjalnym podsumowaniem każdej edycji zwycięzcom przyznawane są statuetki przejściowe oraz miano „Maszynisty kultury”.

Plan poszczególnych działań edukacyjnych (stacjonarnych)

DZIAŁALNOŚĆ PRACOWNI SITODRUKU

w Galerii Kameralnej

Zajęcia z sitodruku są skierowane dla młodzieży oraz dorosłych, którzy są zainteresowani rozwojem artystycznym i chcą zagłębiać wiedzę na temat sitodruku. Pracownia jest również otwartą przestrzenią do twórczych eksperymentów w dziedzinach artystycznych typu rysunek, fotografia, monotypia lub linoryt.

DZIAŁALNOŚĆ PRACOWNI FOTOGRAFICZNO-FILMOWEJ

w Centrum Aktywności Twórczej

Zajęcia w Pracowni skierowane są do osób, których fascynuje każdy rodzaj realizacji fotografii i filmu – bez względu na stopień zaawansowania. W trakcie zajęć uczestnicy mogą się zapoznać z różnymi technikami rejestracji i prezentacji obrazu.

DZIAŁALNOŚĆ PRACOWNI RZEŹBY I CERAMIKI

w Centrum Aktywności Twórczej

Pracownia rzeźby i ceramiki oferuje artystom możliwość realizacji projektów rzeźbiarskich w nowocześnie wyposażonej przestrzeni, oraz szeroki zakres możliwości pracy w masach ceramicznych, kształtowanych metodami ręcznego formowania lub odlewu. Poza współpracą z profesjonalistami celem pracowni jest edukacja poszerzająca świadomość w zakresie designu i sztuki współczesnej, ze szczególnym ukierunkowaniem na rzeźbę i ceramikę. Podczas cyklicznych zajęć uczestnicy mają okazję doświadczyć pracy z modelem, lub zgłębić wiedzę dotyczącą wytwarzania naczyń ceramicznych, ergonomii przedmiotu i proporcji. Poza regularnym programem odbywają się wykłady i warsztaty specjalistyczne z artystami rezydującymi, co pozwala przybliżyć słuchaczom zjawiska w sztuce i poznać kulisy jej powstawania.