You are currently viewing CYKL SPOTKAŃ i WARSZTATÓW DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW i ANIMATORÓW

CYKL SPOTKAŃ i WARSZTATÓW DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW i ANIMATORÓW

CYKL SPOTKAŃ i WARSZTATÓW
DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW i ANIMATORÓW

STACJA EDUkreacja

to projekt, polegający na realizacji cyklu spotkań i warsztatów dla nauczycieli i edukatorów. Projekt jest nową ofertą (uzupełnieniem projektu „Pociąg do Kultury”), której celem jest pogłębianie współpracy z sektorem oświaty, instytucjami kultury oraz wszystkimi osobami pracującymi na co dzień z dziećmi i młodzieżą.

W ramach projektu odbędą się trzy cykle różnorodnych tematycznie spotkań warsztatowych w kontakcie ze sztuką z udziałem zaproszonych specjalistów. Do udziału chcemy zaprosić nauczycieli przedmiotów artystycznych i humanistycznych, pracowników kadry kultury: edukatorów, animatorów także tych, którzy pracują z osobami ze szczególnymi potrzebami lub prowadzą grupy integracyjne.

Naszym celem jest wskazanie przestrzeni do rozwoju osobistego uczestników, którzy czują potrzebę pogłębiania wiedzy, dialogu i wymiany doświadczeń z innymi. Punktem wyjścia do udziału w warsztatach jest analiza dotychczasowych metod pracy z dziećmi i młodzieżą, przewartościowanie własnych założeń oraz chęć wprowadzenia zmian poprzez wypracowanie nowych rozwiązań. Spotkania dedykowane są wszystkim tym, którzy poszukują inspiracji i nieszablonowych metod (współ)pracy ze swoimi podopiecznymi.

W ramach projektu planujemy
następujące warsztaty /

1-dniowe warsztaty

15 czerwca 2024 / 10:30
czas trwania ok. 6 h

Miejsce: BGSW / Centrum Aktywności Twórczej w Ustce, ul. Zaruskiego 1a

 

Przedmiotem szkolenia jest przygotowanie kadry/pracowników/edukatorów do prowadzenia działań z obszaru edukacji kulturowej adresowanych do osób zmagających się z trudnościami o charakterze psychicznym, jak również udzielenie wsparcia merytorycznego w tworzeniu projektów, które mogłyby przyczynić się do zmiany w sposobie postrzegania i traktowania osób chorujących psychicznie, z diagnozą ze spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnością intelektualną. To zadanie wydaje się szczególnie ważne w związku z corocznym wzrostem w Polsce liczby dzieci i młodzieży zmagających się z trudnościami emocjonalnymi i wymagających leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego.

KULTURA NIE WYKLUCZA

prowadzenie / Elżbieta Sala-Hołubowicz

PRZEBIEG SPOTKANIA

Wykład
„Wystarczająco dobre” środowisko kultury. Znaczenie receptywności instytucji kultury. (45 min)

Warsztat nr 1
1 /
Potencjał dezintegracji. Projekty edukacyjne dla nastolatków z trudnościami emocjonalnymi.

Warsztat nr 2
2 / „Tego nie robi się kotu” — Dzieci chorujące psychicznie w instytucji kultury.

3 / Świat po katastrofie — dlaczego osoby po przeżytych kryzysach psychotycznych potrzebują instytucji kultury?

4 / Zajęcia dla seniorów chorujących psychicznie.

Warsztat nr 3
5 / Poznaj nas z bliska. Edukacja włączająca osoby ze zdiagnozowanymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

6 / Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, jako pełnoprawni uczestnicy i twórcy kultury.

Każdy z warsztatów trwa 1,5 godziny zegarowe

OPIS SZKOLENIA

Podczas szkolenia prowadząca zamierza:

a) Przedstawić wizję kultury, jaka stoi za edukacją włączającą osoby zmagające się z dysfunkcjami o charakterze psychicznym oraz uzasadnić, dlaczego tego typu działania są ważne dla każdego uczestnika kultury.

b) Scharakteryzować grupy docelowe: osoby chorujące psychicznie, osoby ze zdiagnozowanymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu, osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Celem nie będzie jednak dostarczanie kryteriów do diagnozowania, ale zaproponowanie psychoanalitycznego sposobu rozumienia zjawisk mentalnych, które zakłada istnienie pewnego kontinuum i możliwości odwołania się do własnych przeżyć, w celu zrozumienia innej osoby.

c) Opowiedzieć o procesie edukacyjnym z perspektywy zjawisk na poziomie interpersonalnym i intrapsychicznym (Co dzieje się np. z zespołem instytucji, do której wkracza grupa dzieci chorujących psychicznie, jakie to uczucia i mechanizmy może uruchamiać w osobach pracujących w instytucji?). Jak będąc świadomym tych zjawisk przeciwdziałać zagrożeniom? W jaki sposób korzystać z własnych odczuć dla dobra procesu edukacyjnego?

d) Podać przykłady konkretnych projektów i scharakteryzować etapy ich realizacji. Wskazać na praktyczne zalecenie dotyczące realizacji projektów edukacyjnych dla w/w grup.

e) Opisać metodę pracy stworzoną przez prowadzącą na potrzeby takich działań. Zaproponować uczestnikom szkolenia stworzenie przykładowych scenariuszy zajęć w oparciu o przedstawioną metodę.

Proponowana perspektywa może wzbogacać spojrzenie na każdy proces edukacyjny, jednak w przypadku pracy z osobami wzbudzającymi więcej uczuć: fantazji, leków, uprzedzeń, może okazać się najbardziej pomocna.

Elżbieta Sala-Hołubowicz (1984)

superwizorka i certyfikowana terapeutka szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej; psycholożka, filozofka, prezeska Małopolskiego-Podkarpackiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Prowadzi zajęcia w ramach kursu uzupełniającego z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży organizowanego przez Ośrodek Badań Edukacji i Rozwoju Szpitala Klinicznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie. Kierowała Działem Edukacji Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK (w latach 2011-2016) oraz prowadziła zajęcia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Współkuratorka (obok Magdaleny Mazik) wystawy „Prywatne wnętrze. Wystawa obrazów i rysunków ze zbiorów Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie” prezentowanej w MOCAK-u, w Galerii Sztuki Muzeum Okręgowego w Lesznie, na Zamku Książ. Jest redaktorką publikacji „Sztuka i wolność. Psychoanalityczna refleksja nad znaczeniem kreatywności” (2014) oraz autorka licznych artykułów naukowych z zakresu arteterapii, edukacji kulturalnej, psychoanalitycznej teorii sztuki i historii ruchu kobiecego w Polsce. Jest w trakcie tworzenia Centrum Aktywności Twórczej im. D.W. Winnicotta, wspierającego wszechstronny rozwój psychoterapeutek i psychoterapeutów, przyjaznego dla twórczych spotkań osób pracujących w różnych nurtach terapeutycznych. 

www.esh.edu.pl/o-mnie/

Udział jest BEZPŁATNY!

WYMAGANE ZAPISY za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego do pobrania.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10 czerwca 2024 r. skanem na adres e-mail:
[email protected]
lub osobiście w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku, przy ul. Partyzantów 31a.

Uwaga. Ilość miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń. Z danej placówki / instytucji mogą uczestniczyć w warsztatach maksymalnie 2 osoby.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem – chęć uczestnictwa wiąże się z jego akceptacją i przestrzeganiem.

3-dniowe warsztaty

POMIĘDZY PIĘKNEM A SPRAWCZOŚCIĄ
WARSZTATY O SZTUCE WSPÓŁCZESNEJ

prowadzenie / Janusz Byszewski i Maria Parczewska

/ wrzesień

2-dniowe warsztaty

OD ZAKŁOPOTANIA DO AKTYWNEGO UCZESTNICTWA
INTERMEDIALNOŚĆ I MULTIMEDIA W SZTUCE WSPÓŁCZESNEJ

prowadzenie / Beata Marcinkowska

/ listopad

STACJA EDUkreacja

Uczestnictwo w warsztatach jest nieodpłatne. Liczba uczestników jest ograniczona.

Zapisów na poszczególne spotkania będziemy dokonywać odpowiednio
z wyprzedzeniem czasu.

Koordynatorka projektu / Małgorzata Różańska

Partnerzy