29 maja - 31 lipca 2008, Galeria Kameralna, Baszta Czarownic, Ba�tycka Galeria SztukiDiana Diczew & Pawe� Szeibel

Pawe� Szeibel
Ur. w 1983 r. Student V roku Akademii Sztuk Pi�knych w Katowicach; Kierunek: Malarstwo. Realizuje prac� dyplomow� w pracowni malarstwa prof. Jacka Ryka�y. Uczestnik programu C.O.A.L.- from Carboniferous to Open-eyed Artists on Landscape.

Diana Diczew
Ur. 23 w 1983r. Studentka pi�tego roku grafiki warsztatowej na Akademii Sztuk Pi�knych w Katowicach. Dyplom realizuje w pracowni grafiki cyfrowej prof. Adama Romaniuka. W roku akademickim 07/08 na sta�u w pracowni prof. A. Romaniuka. Ubieg�oroczna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a tak�e uczestniczka programu Socrates-Erasmus: pi�ciomiesi�czna nauka na Universidad Castilla La Mancha (Facultad de Bellas Artes) w mie�cie Cuenca w Hiszpanii. Zajmuje si� grafik�, animacj�, instalacj�. W roku 2007 wystawia indywidualnie w Hiszpanii. Bierze udzia� w wystawach, warsztatach, projektach artystycznych krajowych i mi�dzynarodowych.